Tsjuster Oer My | 誠品線上

Tsjuster Oer My

作者 Frou Tracilyn George
出版社 Ingram International Inc
商品描述 Tsjuster Oer My:,Moiraferskyndeoan'ebtenwrldasinsterke,marmeilydsamefrou,dy'tfrijfanharselsjoech,sndertetinkenoanharfreonlikens.Degenenomharleaudendatneatharf

內容簡介

內容簡介 Moira ferskynde oan 'e b tenwr ld as in sterke, mar meilydsame frou, dy't frij fan harsels joech, s nder te tinken oan har freonlikens. Degenen om har leauden dat neat har fazeare en hoewol se mei minsken yn krisis omgie, like it har nea negatyf te beynfloedzjen. Mar doe't se har b ste freon en fertrouweling ferlear, tocht se dat har wr ld wer tinoar soe falle. It wie op dat momint doe't Chance yn har libben kaam, har op in emosjonele reis te nimmen, soe se net gau ferjitte. Chance wie in kreaze en sjarmante ldere man dy't har de needsaaklike oandacht joech dy't se sa lang hie begeard. Mar doe't geheimen beg nen te boppe oer de man w rop se fereale wie, f n Moira dat se woe dat hy noait yn har libben kaam wie.

商品規格

書名 / Tsjuster Oer My
作者 / Frou Tracilyn George
簡介 / Tsjuster Oer My:,Moiraferskyndeoan'ebtenwrldasinsterke,marmeilydsamefrou,dy'tfrijfanharselsjoech,sndertetinkenoanharfreonlikens.Degenenomharleaudendatneatharf
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9781774751763
ISBN10 /
EAN / 9781774751763
誠品26碼 /
尺寸 / 20.3X12.7X5.2CM
重量(g) / 1007.0
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 1038
裝訂 / P:平裝

活動