The Wizard of Oz: The Graphic Novel | 誠品線上

The Wizard of Oz: The Graphic Novel:圖像小說:綠野仙蹤圖像小說(GraphicNovel):以長篇漫畫的形式呈現文字書的複雜情節,閱讀對象多半鎖定青少年以上。圖像小說在美法

書名 / The Wizard of Oz: The Graphic Novel
簡介 / The Wizard of Oz: The Graphic Novel:圖像小說:綠野仙蹤圖像小說(GraphicNovel):以長篇漫畫的形式呈現文字書的複雜情節,閱讀對象多半鎖定青少年以上。圖像小說在美法
作者 / Baum, L. Frank
出版社 / PUFFIN(USA)
誠品26碼 / 2680063904002
ISBN13 / 9780142404713
ISBN10 / 0142404713
EAN / 9780142404713
裝訂 / 平裝
頁數 / 176
語言 / 英文
級別 /